Menu

Algemene voorwaarden

Auteursrecht/portretrecht
1. Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf of zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. Indien een partij foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf contact opgenomen te worden met de fotograaf. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste tweemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. Alleen foto’s met logo mogen gedeeld worden op social media

2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.

3. Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen.

4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Factuur en betaling 
Betaling van de fotoshoot dient te geschieden na de opname, rest van de nabestelling mag bij aflevering foto’s.

1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling door fotograaf niet vergoed.

5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

6. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

Annulering

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf de aanbetaling voor de opdracht in rekening.

5. In geval van annulering van een opdracht of een deel van een opdracht binnen 48 uur voor de geplande opdracht heeft MB Shoots recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

Bij een trouwreportage geldt dat als de opdracht binnen 6 maanden voor de gereserveerde trouwdatum wordt geannuleerd, 50% van de reportagekosten in rekening wordt gebracht. Bij een annulering binnen 3 maanden wordt 75% van de reportagekosten in rekening gebracht. Bij annulering van een studio-opdracht, zonder bericht hiervan binnen 2 dagen voor de gereserveerde datum/tijd, wordt 50% van de reportagekosten in rekening gebracht.

Levering 
Voor levering van fotoproducten is de fotograaf afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld.

Cadeaubonnen
De cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig en inwisselbaar als betaling heeft plaatsgevonden.

Aansprakelijkheid

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s of filmmateriaal.

3. Fotograaf zal de geleverde materialen maximaal 1 jaar bewaren. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan het (rechts)personen geleverd heeft.

4. De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag.

Artikel 16. Privacy/geheimhouding

1. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. MB Shoots respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.

2. Alle foto’s in onze promotionele uitingen zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming aan MB Shoots. Mocht er onverhoopt een beelddrager op de website van MB Shoots gepubliceerd zijn waar geen toestemming voor gegeven is dan kunt u bellen naar 0317-612927. Ook kunt u een email sturen via het contactformulier. MB Shoots onderneemt direct stappen zodat deze beelddrager niet meer op de desbetreffende site gebruikt zal worden.